Thông tin cần biết

Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, NLĐ cam kết thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị, địa phương nơi làm việc và khi đi công tác. Nếu vi phạm NLĐ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *