Biên bản ghi nhận kết quả đối thoại tại Tòa án là gì?

Biên bản ghi nhận kết quả đối thoại tại Tòa án là văn bản ghi lại kết quả các hoạt động đối thoại do Hòa giải viên tiến hành trước khi Tòa án thụ lý vụ án hành chính, xác nhận các thỏa thuận của các bên tham gia đối thoại thống nhất giải quyết khiếu kiện hành chính.

Mẫu biên bản ghi nhận kết quả đối thoại tại Tòa án mới nhất và cách ghi

Mẫu biên bản ghi nhận kết quả đối thoại tại Tòa án được thực hiện theo mẫu số 11-ĐT ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-TANDTC.

* Cách ghi mẫu biên bản ghi nhận kết quả đối thoại tại Tòa án

(1): Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả đối thoại là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả đối thoại là Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả đối thoại là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2), (3)(22): Ghi tên Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả đối thoại:

– Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3);

– Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH).

(4)(5): Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6), (7), (10), (11), (14) và (15): Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ghi họ tên, địa chỉ cư trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

Nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản ủy quyền ngày… tháng… năm…”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại… là người đại diện theo pháp luật của người khởi kiện (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại… là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện (Văn bản ủy quyền ngày… tháng… năm…).

(8), (9), (12), (13), (16)(17) Ghi như hướng dẫn tại (4)(5).

(18) Ghi tên Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại hoặc Thẩm phán khác do Chánh án Tòa án phân công tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

(19) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(20) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên đã thống nhất được.

Trường hợp nội dung thống nhất đối thoại của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên đối thoại thì phải được ghi rõ trong biên bản.

(21) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên không thống nhất được.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu biên bản ghi nhận kết quả đối thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *