Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hằng năm mới nhất

Theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT, từ ngày 15/6/2024, mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hằng năm sẽ áp dụng theo mẫu số 5 (bao gồm bảng biểu kèm theo).

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu mới nhất sẽ bao gồm 02 phần:

– Phần A: Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu với nội dung chính:

+ Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu

+ Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong năm

– Phần B: Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất và dự án đầu tư thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

+ Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

+ Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm

Cơ quan, tổ chức nào phải thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu?

Các cơ quan, tổ chức phải thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu bao gồm:

(i) Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước theo định kỳ hằng năm.

(ii) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức khác thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Luật Đấu thầu 2023 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo cáo bằng văn bản gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp có yêu cầu về bảo mật.

(iii) Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu giúp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức khác đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm của chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý.

(iv) Chủ đầu tư, bên mời thầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của các gói thầu, dự án của mình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu quy định tại (iii).

(Điều 4 Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT)

Kể từ ngày Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu lực thi hành:

– Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu;

– Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;

– Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Đồng thời bãi bỏ quy định tại Điều 10 Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 5
  • Tải về Bảng biểu kèm theo Mẫu số 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *