Mẫu báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Mẫu báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp từ ngày 01/01/2025 là mẫu số B01/BCTC được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC.

Mục đích của báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Báo cáo tình hình tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành Tài sản của đơn vị kế toán tại thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính (31/12).

Số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của đơn vị theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn hình thành tài sản (nguồn vốn). Căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính có thể nhận xót, đánh giá khái quát tình hình tài chính của đơn vị.

Cơ sở để lập Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

– Căn cứ Báo cáo tình hình tài chính năm trước (để trình bày số đầu năm, trường hợp trong năm phát sinh việc điều chỉnh hồi tố hoặc áp dụng hồi tố vào số dư năm trước mang sang thì số liệu trình bày ở cột số đầu năm là số liệu sau khi đã điều chỉnh hồi tố, áp dụng hồi tố theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC).

– Căn cứ sổ kế toán tổng hợp và các sổ kế toán chi tiết tài khoản.

Nguyên tắc trình bày Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Đối với đơn vị kế toán có các đơn vị hạch toán phụ thuộc, khi lập Báo cáo tình hình tài chính gồm số liệu của bản thân đơn vị kế toán và các đơn vị hạch toán phụ thuộc phải thực hiện loại trừ toàn bộ các khoản phải thu và phải trả; các khoản đầu tư và khoản nhận đầu tư (nếu có) giữa các đơn vị nội bộ đơn vị kế toán.

Đơn vị phải trình bày các chỉ tiêu theo mẫu quy định, mẫu này áp dụng chung cho các đơn vị kế toán, khi lập báo cáo chỉ tiêu nào không có phát sinh thì để trống phần số liệu.

Cột thuyết minh dùng để đánh mã số chỉ tiêu thuyết minh có liên quan trong Thuyết minh báo cáo tài chính để người đọc báo cáo tài chính có thể dẫn chiếu nhanh chóng tới nội dung thuyết minh chi tiết của các chỉ tiêu này.

Cột số liệu: Số liệu ghi vào Báo cáo tình hình tài chính chia làm 2 cột:

+ Cột 1: Phản ánh số cuối năm là số dư thời điểm 31/12 năm lập báo cáo sau khi đã khóa sổ kế toán.

+ Cột 2: Phản ánh số đầu năm là số dư thời điểm 01/01 năm lập báo cáo sau khi đã khóa sổ kế toán.

5. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

* Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

* Nơi nhận báo cáo tài chính năm:

– Đơn vị kế toán cấp trên.

– Cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước đối với đơn vị kế toán không có đơn vị kế toán cấp trên, gồm:

+ Đơn vị kế toán thuộc địa phương quản lý nộp báo cáo cho cơ quan tài chính cùng cấp và kho bạc nhà nước nơi giao dịch;

+ Đơn vị kế toán thuộc trung ương quản lý nộp báo cáo cho cơ quan tài chính cùng cấp và kho bạc nhà nước (Cục Kế toán nhà nước).

– Cơ quan thuế trong trường hợp đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nộp thuế theo quy định pháp luật thuế.

(Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2024/TT-BTC)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp (Mẫu số B01/BCTC)
  • Tải về Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *