Báo cáo nội bộ là gì?

Báo cáo nội bộ là văn bản thể hiện thông tin về tình hình kinh doanh, doanh thu, tìn hình tồn kho hàng hóa, tình hình tăng giảm tài sản cố định, các khoản nợ công… của nội bộ doanh nghiệp.

Một số loại báo cáo nội bộ phổ biến

– Báo cáo tài chính nội bộ;

– Báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa;

– Báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định;

– Báo cáo nội bộ về chi phí, giá thành sản phẩm…

Mẫu báo cáo nội bộ doanh nghiệp năm 2022

3.1. Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Tùy vào quy mô của doanh nghiệp mà có thể áp dụng một trong 2 mẫu báo cáo tài chính nội bộ sau:

– Mẫu báo cáo tài chính nội bộ là mẫu số B02–DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, được áp dụng đối với:

+ Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

+ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

– Mẫu báo cáo tài chính nội bộ là mẫu số B02-DNN ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, được áp dụng đối với:

+ Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

3.2. Báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định

Hiện nay, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC không quy định mẫu báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định sau:

3.3. Báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa

Hiện nay, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC không quy định mẫu báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa sau:

Cách lập báo cáo tài chính nội bộ

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

Khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:

+ Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;

+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

+ Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;

+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

– Cơ sở lập báo cáo:

+ Căn cứ Báo cáo tài chính của năm trước.

+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 05 đến loại 09.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu báo cáo tài chính nội bộ theo Thông tư 200
  • Tải về Mẫu báo cáo tài chính nội bộ theo Thông tư 133
  • Tải về Mẫu báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định
  • Tải về Mẫu báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *