Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024 bao gồm:

– Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành.

– Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; Đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

– Công bố, công khai thủ tục hành chính và cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

– Tiếp nhận, chuyển xử lý, cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân.

– Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

– Công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

– Công tác truyền thông.

– Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

– Mục đích:

+ Triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính theo các chương trình, chiến lược, kế hoạch, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành, nhằm bảo đảm hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm chi phí và thời gian, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

+ Tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính; bảo đảm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính (trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở); bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức toàn ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính.

+ Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH.

– Yêu cầu:

+ Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, dành nguồn lực để triển khai có hiệu quả Kế hoạch này.

+ Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

+ Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

+ Các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ được kịp thời công bố, công khai; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh; niêm yết công khai tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện và Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (nếu có).

+ Mọi phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cá nhân, tập thể đều được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình, quy định.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngành BHXH Việt Nam năm 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *