Mẫu Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu 10-KNĐ)

Đảng viên dự bị sau khi đủ 12 tháng dự bị phải làm bản tự kiểm điểm để bổ sung hồ sơ công nhận đảng viên chính thức.

Tại Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 quy định:

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Hiện nay, mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị mới nhất là Mẫu 10-KNĐ được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức bao gồm:

–  Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

– Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

– Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

– Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

+ Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 của Hướng dẫn 01-HD/TW.

+ Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

Quyền của đảng viên dự bị

– Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

– Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

– Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

– Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. (Theo Điều lệ Đảng)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ)
  • Tải về Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới
  • Tải về Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị
  • Tải về Bản nhận xét của đảng viên chính thức
  • Tải về Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội
  • Tải về Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *