**Đối tượng được tách hộ khẩu

– Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

– Người đã nhập vào sổ hộ khẩu theo quy định mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản, cụ thể:

+ Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

+ Có đủ điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Điều 19 và Điều 20 Luật cư trú 2006.

+ Được chủ hộ đồng ý cho nhập chung vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân/hộ gia đình.

**Hồ sơ, trình tự thực hiện tách hộ khẩu

(1) Hồ sơ: Cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau đây

+ Sổ hộ khẩu;

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu HK02;

+ Văn bản đồng ý của chủ hộ (trong trường hợp đã nhập vào sổ hộ khẩu theo quy định mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản).

(2) Trình tự:

– Nơi nộp hồ sơ:

+ Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

+ Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Thời gian giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu.

+ Trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho công dân.

Căn c pháp lý:

– Khon 3 Điu 25 và khon 2 Điu 26, Điu 27 Luật Cư trú 2006;

– Khon 2 Điều 3 Thông tư 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014.

Danh sách tải về

  • Tải về Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *