Thông tin cần biết

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này Hợp đồng mua bán điện mẫu (Phụ lục 3).

– Đối với các hợp đồng mua bán điện đã ký kết trước thời điểm 22/02/2021, hai bên tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán điện đã ký đến hết thời hạn hợp đồng.

– Đối với các dự án điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện theo phương pháp quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BCT, Thông tư 51/2015/TT-BCT và các dự án điện mới khởi công trước ngày 19/9/2017, khi có vốn đầu tư quyết toán các bên có quyền đề nghị được thực hiện tính lại giá điện theo Vốn đầu tư quyết toán được duyệt theo quy định tại Điều 12 Thông tư 57/2020/TT-BCT.

– Đối với nhà máy điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện, trường hợp cần thiết Hai bên đảm phản bổ sung hệ số điều chỉnh kịp theo quy định tại Điều 15 Thông tư 57/2020/TT-BCT.

– Đối với các nhà máy điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện, trường hợp các thỏa thuận về tiêu thụ sản lượng khí thượng nguồn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Công Thương hướng dẫn cơ chế tiêu thụ khí cho các nhà máy điện và cho phép Hai bên điều chỉnh, bổ sung vào Hợp đồng mua bán điện.

– Đối với các nhà máy điện đã khởi công, chưa kết thúc đàm phán giá hợp đồng mua bán điện trước ngày 22/02/2021 thì được phép đàm phán sau ngày khởi công theo phương pháp quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT.

Thông tư 57/2020/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22/02/2021 và thay thế Thông tư 56/2014/TT-BCT, Thông tư 51/2015/TT-BCT, Thông tư 30/2014/TT-BCT.

Danh sách tải về

  • Tải về Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng từ 22/02/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *