Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2024 theo Thông tư 200

Theo Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC, hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

* Báo cáo tài chính năm gồm:

– Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B 03 – DN

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DN

* Báo cáo tài chính giữa niên độ:

– Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:
+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01a – DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02a – DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03a – DN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN

– Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:

+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01b – DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02b – DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03b – DN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a – DN

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2024 theo Thông tư 200

– Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, không có sai sót.

+ Thông tin được coi là đầy đủ khi bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu được bản chất, hình thức và rủi ro của các giao dịch và sự kiện. Đối với một số khoản mục, việc trình bày đầy đủ còn phải mô tả thêm các thông tin về chất lượng, các yếu tố và tình huống có thể ảnh hưởng tới chất lượng và bản chất của khoản mục.

+ Trình bày khách quan là không thiên vị khi lựa chọn hoặc mô tả các thông tin tài chính. Trình bày khách quan phải đảm bảo tính trung lập, không chú trọng, nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ cũng như có các thao tác khác làm thay đổi mức độ ảnh hưởng của thông tin tài chính là có lợi hoặc không có lợi cho người sử dụng Báo cáo tài chính.

+ Không sai sót có nghĩa là không có sự bỏ sót trong việc mô tả hiện tượng và không có sai sót trong quá trình cung cấp các thông tin báo cáo được lựa chọn và áp dụng. Không sai sót không có nghĩa là hoàn toàn chính xác trong tất cả các khía cạnh, ví dụ, việc ước tính các loại giá cả và giá trị không quan sát được khó xác định là chính xác hay không chính xác. Việc trình bày một ước tính được coi là trung thực nếu giá trị ước tính được mô tả rõ ràng, bản chất và các hạn chế của quá trình ước tính được giải thích và không có sai sót trong việc lựa chọn số liệu phù hợp trong quá trình ước tính.

– Thông tin tài chính phải thích hợp để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính dự đoán, phân tích và đưa ra các quyết định kinh tế.

– Thông tin tài chính phải được trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. Thông tin đư­ợc coi là trọng yếu trong trư­ờng hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cáo. Tính trọng yếu dựa vào bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính của một đơn vị cụ thể.

– Thông tin phải đảm bảo có thể kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu.

– Thông tin tài chính phải được trình bày nhất quán và có thể so sánh giữa các kỳ kế toán; So sánh được giữa các doanh nghiệp với nhau.

(Điều 101 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Danh sách tải về

 • Tải về Mẫu số B 01 – DN
 • Tải về Mẫu số B 02 – DN
 • Tải về Mẫu số B 03 – DN
 • Tải về Mẫu số B 09 – DN
 • Tải về Mẫu số B 01a – DN
 • Tải về Mẫu số B 02a – DN
 • Tải về Mẫu số B 03a – DN
 • Tải về Mẫu số B 09a – DN
 • Tải về Mẫu số B 01b – DN
 • Tải về Mẫu số B 02b – DN
 • Tải về Mẫu số B 03b – DN
 • Tải về Mẫu số B 09a – DN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *