Danh mục 42 mẫu sổ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200

Danh mục 42 mẫu sổ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Nhật ký – Sổ Cái

Chứng từ ghi sổ

Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)

Sổ Nhật ký chung

Sổ Nhật ký thu tiền

Sổ Nhật ký chi tiền

Sổ Nhật ký mua hàng

Sổ Nhật ký bán hàng

Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)

Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê

Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10

         – Bảng kê từ số 1 đến số 11

Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)

Bảng cân đối số phát sinh

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Thẻ kho (Sổ kho)

Sổ tài sản cố định

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Thẻ Tài sản cố định

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

Sổ chi tiết tiền vay

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Sổ chi tiết  các tài khoản

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh

Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết

Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh

Sổ chi phí đầu tư xây dựng

Sổ theo dõi thuế GTGT

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

Quy định về sổ kế toán theo Luật Kế toán

– Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

– Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

– Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Ngày, tháng, năm ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

+ Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

– Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

(Điều 24 Luật Kế toán 2015)

Danh sách tải về

  • Tải về Danh mục 42 mẫu sổ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *