Biểu mẫu nào của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT vẫn tiếp tục sử dụng từ 26/4/2024?

Ngày 26/04/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024 và thay thế Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ban hành vào ngày 15/2/2024.

Theo đó, các biểu mẫu đã quy định tại Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT sẽ thay thế bởi các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT

Tuy nhiên riêng biểu mẫu liên quan đến gói thầu mua thuốc gồm Mẫu số 7A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và Mẫu số 7B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực thi hành.

Chi tiết mẫu Mẫu số 7A và mẫu Mẫu số 7B tại đây:

– Mẫu số 7A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

– Mẫu số 7B được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

(Khoản 3 Điều 31 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT)

Hướng dẫn xử lý các gói thầu qua mạng đã phê duyệt theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT

Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì sẽ có cách xử lý sau đây khi Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành:

– Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 27 tháng 02 năm 2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, các nội dung còn phù hợp với Luật Đấu thầu 2023 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT;

– Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2024 đến trước ngày Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 24/2024/NĐ-CP và Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT;

– Kể từ ngày Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống thì phải lập, sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT.

(Khoản 2 Điều 30 Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT)

Được biết, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn về cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và các mẫu hồ sơ đấu thầu, gồm:

– Mẫu lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Luật Đấu thầu 2023 ;

– Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá (trừ thuốc), xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2023 được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 7A
  • Tải về Mẫu số 7B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *