Tổng hợp 41 biểu mẫu kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức​

Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng

Đơn xin vào Đảng

Lý lịch của người xin vào Đảng

Giấy giới thiệu người vào Đảng

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ

Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy bộ phận)

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (của đảng ủy cơ sở)

Quyết định kết nạp đảng viên (của cấp ủy có thẩm quyền)

Quyết định kết nạp lại người vào Đảng (của cấp ủy có thẩm quyền)

Quyết định kết nạp đảng viên (của đảng ủy cơ sở được ủy quyền)

Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (đề nghị công nhận đảng viên chính thức)

Bản nhận xét đảng viên dự bị (của đảng viên được phân công giúp đỡ)

Tổng hợp ý kiến nhận xét của các đoàn thể chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của chi bộ)

Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy bộ phận)

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy cơ sở)

Quyết định công nhận đảng viên chính thức (của cấp ủy có thẩm quyền)

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp ủy cơ sở

Công văn của cấp ủy cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

Công văn của cấp ủy có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng

Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng

Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài đảng bộ huyện (và tương đương)

Sổ đảng viên dự bị (của chi ủy cơ sở trở lên sử dụng)

Giấy giới thiệu (của đảng ủy, chi ủy cơ sở) cử đảng viên hoặc cấp ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị

Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định kết nạp đảng viên

Quyết định công nhận đảng viên sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục kết nạp đảng viên

Công văn chỉ đạo việc làm lại, thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thủ tục công nhận đảng viên chính thức

Quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi khắc phục, thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, thủ tục

Quyết định hủy quyết định kết nạp đảng viên sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện

Quyết định hủy quyết định kết nạp lại đảng viên sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện

Quyết định hủy quyết định công nhận đảng viên chính thức sai quy định, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện

Quyết định khôi phục quyền của đảng viên

Quyết định nối lại sinh hoạt đảng của đảng viên

Lưu ý: Các loại mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017, nếu chưa sử dụng hết thì được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.       

Danh sách tải về

  • Tải về 41 biểu mẫu kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *