Tải về 38 biểu mẫu trong công tác phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 50/2024

38 biểu mẫu trong công tác phòng cháy chữa cháy áp dụng từ ngày 15/5/2024 được quy định tại Phụ lục IX Nghị định 50/2024/NĐ-CP.

Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Biên bản kiểm tra

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Quyết định đình chỉ hoạt động

Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động

Quyết định phục hồi hoạt động

Phương án chữa cháy cơ sở

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

Lệnh huy động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Văn bản đề nghị cấp lại Chứng nhận huấn luyện

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ

Danh sách cá nhân có văn bằng, chứng chỉ bảo đảm điều kiện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Danh mục phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an

Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu nêu trên, không được tự ý thay đổi nội dung biểu mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách để theo dõi.

Dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC08) do Bộ Công an phát hành.

Danh sách tải về

  • Tải về 38 biểu mẫu trong công tác phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 50/2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *