23 biểu mẫu trong kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

23 biểu mẫu trong kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 bao gồm:

– Mẫu số 01: Kế hoạch kiểm soát năm

– Mẫu số 02: Báo cáo Kết quả giám sát hoạt động kiểm toán, thẩm định báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán

– Mẫu số 03: Kế hoạch kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán trưởng…

– Mẫu số 03a: Báo cáo Kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng…

– Mẫu số 03b: Thông báo kết quả kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước…

– Mẫu số 04: Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với đoàn kiểm toán

– Mẫu số 04a: Báo cáo Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp Đoàn kiểm toán

– Mẫu số 04b: Báo cáo kết quả Kiểm soát chất lượng kiểm toán

– Mẫu số 04c: Báo cáo Kiểm soát chất lượng kiểm toán … Đoàn kiểm toán…

– Mẫu số 04d: Báo cáo Kiểm soát chất lượng kiểm toán giai đoạn …. của Đoàn kiểm toán..…

– Mẫu số 04đ: Báo cáo Kiểm soát chất lượng kiểm tra, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Đoàn kiểm tra….

– Mẫu số 05: Kế hoạch kiểm soát đột xuất

– Mẫu số 05a: Báo cáo Kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất Đoàn kiểm toán …

– Mẫu số 06: Kế hoạch kiểm soát hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán …

– Mẫu số 06a: Báo cáo kết quả kiểm soát hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán…

– Mẫu số 07: Biên bản làm việc

– Mẫu số 08: Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm soát… (ghi theo hình thức kiểm soát) của cuộc kiểm toán… (ghi tên cuộc kiểm toán)

– Mẫu số 09: Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm soát của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán để kiểm soát việc tổ chức công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng … (ghi tên KTNN chuyên ngành/khu vực)

– Mẫu số 10: Tờ trình Về việc phát hành thông báo kết quả kiểm soát  việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng KTNN… 

– Mẫu số 11: Phiếu trao đổi công việc

– Mẫu số 12: Báo cáo thẩm định Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán….

– Mẫu số 12a: Báo cáo thẩm định Dự thảo đề cương khảo sát, thu thập thông tin của Đoàn kiểm toán….

– Mẫu số 12b: Báo cáo thẩm định Dự thảo Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán….

Các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm:

– Giám sát hoạt động kiểm toán đối với Đoàn kiểm toán: Là hoạt động kiểm tra, đánh giá hồ sơ kiểm toán gửi về Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán theo quy định và kiểm tra, soát xét các ghi chép của Kiểm toán viên nhà nước trên nhật ký kiểm toán điện tử mà không trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm toán.

– Kiểm soát việc tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng: Là hoạt động kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng theo các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán, được Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

– Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán: Là việc kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán trong các giai đoạn của cuộc kiểm toán theo Quy trình kiểm toán, được thực hiện đồng thời với hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

– Kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất: Là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán không thuộc kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm (viết tắt là kế hoạch kiểm soát năm), được thực hiện theo yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc của Kiểm toán trưởng.

– Kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán: Là hoạt động kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định của Kiểm toán nhà nước đối với hồ sơ kiểm toán và hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán theo các giai đoạn của cuộc kiểm toán đến khi Báo cáo kiểm toán được phát hành.

(Khoản 4 Điều 3 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024)

Danh sách tải về

  • Tải về 23 biểu mẫu trong kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *