07 biểu mẫu áp dụng hỗ trợ NLĐ, đoàn viên bị giảm giờ làm, ngừng việc

07 biểu mẫu khi đề nghị hỗ trợ người lao động, đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm, ngừng việc được ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ, bao gồm:

Hướng dẫn áp dụng biểu mẫu khi đề nghị hỗ trợ người lao động, đoàn viên bị giảm giờ làm, ngừng việc

Mẫu số 01 áp dụng trong trường hợp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc.

Bao gồm các đối tượng đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phi công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Mẫu số 04 áp dụng trong trường hợp hỗ trợ đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Bao gồm đối tượng là đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Mẫu số 05Mẫu số 06 áp dụng trong trường hợp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bao gồm các đối tượng đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mẫu số 02Mẫu số 03 áp dụng trong trường hợp Công đoàn cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động và công bố đoàn viên công đoàn, người lao động nhận tiền hỗ trợ giảm giờ làm việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Mẫu số 07 áp dụng khi Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; thực hiện giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện của các cấp công đoàn; thực hiện hậu kiểm theo quy định hoặc trong trường hợp cần thiết; ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Quan hệ Lao động) để tổng hợp.

Nguyên tắc hỗ trợ người lao động, đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm, ngừng việc

Điều 3 Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định nguyên tắc hỗ trợ như sau:

– Với mỗi trường hợp, người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau theo Quy định kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

– Trường hợp đoàn viên, người lao động đã được hưởng chính sách hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn theo Quy định kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ.

– Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Quy định này nhưng đã được hưởng hỗ trợ tương tự từ các cấp công đoàn trước ngày Quy định kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ có hiệu lực với mức thấp hơn theo Quy định kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ thì được hưởng tiếp phần chênh lệnh giữa 02 chính sách hỗ trợ.

– Tổng số tiền mà đoàn viên, người lao động hưởng hỗ trợ theo Quy định kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ tối đa bằng mức hỗ trợ của chính sách cao nhất.

– Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quy định kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Quyết định 6696/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

>> 03 mức hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm, ngừng việc

>> Thủ tục, hồ sơ nhận tiền hỗ trợ do giảm thời gian làm việc, ngừng việc

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 01 – Danh sách đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc
  • Tải về Mẫu số 02 – Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ
  • Tải về Mẫu số 03 – Danh sách ký nhận hỗ trợ của đoàn viên, người lao động
  • Tải về Mẫu số 04 – Danh sách đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
  • Tải về Mẫu số 05 – Đề nghị hỗ trợ của đoàn viên, người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
  • Tải về Mẫu số 06 – Biên bản nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động
  • Tải về Mẫu số 07 – Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *