Nguyên tắc quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tại Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng như sau:

– Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

– Không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau:

+ Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;

+ Không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

– Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tại Điều 5 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

– Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

+ Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

+ Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) liên quan đến dây chuyền công nghệ nhập khẩu, thì dây chuyền công nghệ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

– Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

– Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

– Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

– Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD).

Tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Căn cứ Điều 6 Quyết định Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

– Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

+ Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

+ Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

05 mẫu đơn về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Tại Quyết định 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định thêm 05 mẫu đơn gồm:

Mẫu 01. Văn bản cam kết

Mẫu 02. Văn bản đăng ký giám định

Mẫu 03. Văn bản đề nghị gia hạn thời gian nộp chứng thư giám định

Mẫu 04. Mẫu báo cáo của doanh nghiệp

Mẫu 05. Mẫu báo cáo của tổ chức giám định

Danh sách tải về

  • Tải về Văn bản cam kết
  • Tải về Văn bản đăng ký giám định
  • Tải về Văn bản đề nghị gia hạn thời gian nộp chứng thư giám định
  • Tải về Mẫu báo cáo của doanh nghiệp
  • Tải về Mẫu báo cáo của tổ chức giám định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *