04 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Xã phường thị trấn tiêu biểu

04 biểu mẫu trong xét tặng danh hiệu Xã phường thị trấn tiêu biểu được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP bao gồm:

– Mẫu số 07: Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

– Mẫu số 08: Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” của Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

– Mẫu số 09: Biên bản họp Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

– Mẫu số 12: Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành về việc tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Khung tiêu chuẩn danh hiệu xã phường thị trấn tiêu biểu

Khung tiêu chuẩn danh hiệu xã phường thị trấn tiêu biểu được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP như sau:

I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao

1. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội

3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương

II. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước

2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của địa phương

3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn

4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế

III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú

1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm

2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương

IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ

2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch tại địa phương

3. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung

4. Cảnh quan, không gian xanh – sạch – đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung

V. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương

4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Các trường hợp không được xét tặng danh hiệu xã phường thị trấn tiêu biểu

Xã, phường, thị trấn vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”:

– Để xảy ra tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tỷ lệ tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy, nổ không được kiềm chế, tăng so với năm trước, gây hậu quả nghiêm trọng;

– Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt cấp.

– Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết.

(Khoản 6 Điều 6 Nghị định 86/2023/NĐ-CP)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 07
  • Tải về Mẫu số 08
  • Tải về Mẫu số 09
  • Tải về Mẫu số 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *