Thông tin cần biết

Các mẫu giấy khai đăng ký xe được quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA và Thông tư 15/2022/TT-BCA, bao gồm:

– Giấy khai đăng ký xe (trong trường hợp khai đăng ký xe trực tiếp)

– Giấy khai đăng ký xe (trong trường hợp khai đăng ký xe trực tuyến)

– Giấy khai đăng ký xe tạm thời (trong trường hợp khai đăng ký xe trực tuyến)

Danh sách tải về

  • Tải về Giấy khai đăng ký xe (trực tiếp)
  • Tải về Giấy khai đăng ký xe (trực tuyến)
  • Tải về Giấy khai đăng ký xe tạm thời (trực truyến)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *